Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


 PARKI  / Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy

Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wraz z Chęcińsko - Kieleckim Parkiem Krajobrazowym położony jest na obszarze Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej w północnej Małopolsce. Zajmuje wzniesienia Gór Świętokrzyskich z Pasmami: Oblęgorskim, Masłowskim, Sieradowickim, Pokrzywiańskim, Jeleniowskim, Cisowskim, Ociesęckim, Orłowińskim, Posłowickim, Dymińskim, Zgórskim, Zelejowskim, Chęcińskim i Małogoskim. Powierzchnia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wraz z otulinami wynosi 134 770 ha. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich utworzony został w celu ochrony bogactwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów źródliskowych, licznych cieków wodnych biorących tu początek oraz pośredniego zabezpieczenia terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Parki Krajobrazowe otaczają  zwartym pierścieniem Świętokrzyski Park Narodowy


Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy tworzy dwa zwarte, odrębne obszary: Suchedniowski (wschodni ) obejmujący zachodnie partie Płaskowyżu Suchedniowskiego porośniętego dużym kompleksem naturalnych lasów mieszanych i Oblęgorski (zachodni) obejmujący obszar Pasma Oblęgorskiego. Park łączy na swoim obszarze ogromne bogactwo przyrodnicze z bogactwem kulturowym - ustanowiono go w celu ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych regionu oraz pozostałości Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Największą wartością środowiska przyrodniczego Parku są lasy, stanowiące pozostałość dużego, jeszcze w znacznym stopniu naturalnego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Świętokrzyską. Bogactwo kulturowe związane jest z występowaniem unikatowych zespołów zabytków techniki związanych z górnictwem i metalurgią rud żelaza i metali niezależnych. Najciekawszym z nich są ruiny wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie oraz pozostałości Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy.


Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest między doliną rzeki Kamiennej (od północy), a Doliną Bodzentyńską (na południu). Rzeźbę terenu Parku ukształtowały pagórkowate tereny Wzgórz Suchedniowskich i pokryte zwartym kompleksem leśnym tereny Pasma Sieradowickiego. Jest to obszar o ogromnych wartościach historycznych. Rozległe i zwarte kompleksy leśne Lasów Siekierzyńskich stanowiących wschodnią część dawnej Puszczy Świętokrzyskiej dawały schronienie oddziałom powstańców z 1863 r. oraz partyzantom II wojny światowej, między innymi największego zgrupowania partyzanckiego AK na Kielecczyźnie dowodzonego przez legendarnego mjr Jana Piwnika "Ponurego". W uroczysku "Wykus" gdzie z niemieckimi oddziałami walczył "Ponury". Lasy stanowią także największą wartość przyrodniczą Parku.


Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, gdzie zajmuje fragment Pasma Cisowskiego, Pasma Orłowińskiego i Pasma Ociesęckiego. Jest Parkiem posiadającym szczególne walory przyrodnicze. Największym bogactwem środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a wśród niej lasy. Wielką osobliwością Parku jest występowanie na jego terenie zespołu roślinności bagiennej, chronionej w 2 torfowiskowych rezerwatach przyrody : "Białe Ługi", "Słopiec" o ochronie częściowej. Ochronie rezerwatowej podlegają także fragmenty naturalnych lasów w Paśmie Cisowkim - są to dwa rezerwaty: ścisły "Zamczysko" i częściowy "Cisów".


Jeleniowski Park Krajobrazowy zajmuje górskie Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Szczytniakiem i Górą Jeleniowską oraz doliny rzek Dobruchy i Pokrzywianki. Park ma zdecydowanie górski charakter. Utworzony został dla ochrony walorów przyrodniczo - historycznych oraz zachowania wartości naukowo - dydaktycznych przyrody nieożywionej. Krajobraz Parku kształtują lasy. Największą osobliwością przyrodniczą Parku są jednak rumowiska piaskowców kwarcytowych zwanych gołoborzami. Chronione w trzech rezerwatach przyrody o ochronie częściowej: "Szczytniak", "Małe Gołoborze", Góra Jeleniowska". Odrębny charakter reprezentuje czwarty rezerwat o ochronie częściowej "Wąwóz w Skałach" ochronie podlegają tu  rosnące na skałach znajdujących się w głębokim wąwozie naturalne murawy i zarośla kserotermiczne.


Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy położony jest w południowo- zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami: Łośną i Bobrzą. Obejmuje obszary charakteryzujące się pięknem rozległych dolin otoczonych odkrytymi grzbietami górskimi. Park został utworzony na obszarze, który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych i to w dużym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej - występują tu skały prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Park nazywany jest w związku z tym "rajem" dla geologów. Obok wartości geologicznych na obszarze Parku występuje duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin.


Powiązania: [ Staropolski Okręg Przemysłowy ] [ Świętokrzyski Park Narodowy ]

Sieradowicki Park Krajobrazowy

Kwatera Ponurego w uroczysku "Wykus"
Jeleniowski Park Krajobrazowy
Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy


Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u