Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    PARKI, REZERWATY, JASKINIE, POMNIKI PRZYRODY / Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia

Wyrobisko lessowe

Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia skupia najcenniejsze i najbardziej charakterystyczne cechy przyrodnicze i krajobrazowe Niecki Nidziańskiej. Znajduje się tu większość chronionych na jej obszarze obiektów przyrodniczych o wysokiej randze, liczne stanowiska roślin i zwierząt zagrożonych i chronionych, a także interesujące zabytki architektury, stanowiska archeologiczne, zespoły urbanistyczne i zabytki sztuki ludowej.


Nadnidziański Park Krajobrazowy, obejmuje dolinę rzeki Nidy od okolic Motkowic aż po jej ujście do Wisły w okolicy Nowego Korczyna. Nida jest osią tego parku, płynie meandrując rozległą doliną, tworząc liczne starorzecza, rozlewiska i oczka wodne, które stanowią miejsce bytowania ptaków wodno-błotnych i wielu gatunków ryb słodkowodnych. Głównym walorem parku, prócz Nidy , są siedliska roślinności kserotermicznej obfitujące w zagrożone, rzadkie i chronione gatunki zarówno roślin jak i zwierząt. Osobliwością w skali kraju są także wykształcone w sposób klasyczny formy krasu powierzchniowego i podziemnego, rozwinięte w skałach gipsowych: studnie krasowe, mosty skalne, ponory, wywierzyska, jaskinie, schroniska, leje krasowe i inne. Obszar parku obfituje w cenne zabytki architektury szczególnie w Wiślicy, Pińczowie, Nowym Korczynie i Busku Zdroju.


Szaniecki Park Krajobrazowy przyrodniczo i krajobrazowo zbliżony jest do Parku Nadnidziańskiego. Obejmuje swoim obszarem liczne enklawy bardzo wartościowego krajobrazu przyrodniczego z wieloma zbiorowiskami roślinności stepowej, słonoroślowej i torfowiskowej rozsianych w krajobrazie pól i łąk uprawnych. Występująca bogata rzeźba lessowa oraz kras gipsowy czyni krajobraz dynamicznym i ciekawym. Ziemia ta jest pełna zabytków kultury materialnej z interesującą formą budownictwa przy użyciu miejscowego kamienia . Podobnie jak na terenie całego Ponidzia, przy drogach napotkać można urokliwe przydrożne figurki i kapliczki wapienne, a nad nielicznymi strumieniami zachowały się jeszcze pozostałości młynów wodnych z urządzeniami piętrzącymi wodę. Z obecnością gipsów wiąże się także występowanie siarczano - słonych źródeł, wykorzystywanych dla celów leczniczych w uzdrowiskach w Busku i Solcu - Zdroju.


Kozubowski Park Krajobrazowy jest najmniejszym z parków, a jednocześnie najbardziej zalesionym. Lasy zajmują bowiem blisko połowę jego obszaru. Kozubowski Park utworzono na terenach lessowych na których wykształciły się urodzajne czarnoziemy, a wsie i osady są malowniczo wpisane w krajobraz otaczających pól, zalesionych wzgórz i wąwozów lessowych. Na terenie parku znajdują się ciekawe obiekty regionalnego budownictwa wiejskiego oraz pozostałości dworków i parków podworskich. O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko w Stradowie będące ośrodkiem plemiennym z przełomu VIII i IX wieku.


Powiązania: [ Wiślica ] [ Busko Zdrój ] [ Pińczów ] [ Ciuchcia Ekspres "Ponidzie" ]

Ponidzie

wąwóz lessowy


Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u